Tuesday, July 21, 2009

BB戦士 No.325 徐晃


BB戦士 No.325 徐晃 鎧甲夠厚重, 有大將之風, 重量級武器BB戦士 No.325 徐晃 翅膀


BB戦士 No.325 徐晃 招牌大斧 鋏刃戟


BB戦士 No.325 徐晃 鉄火盾


BB戦士 No.325 徐晃 双鉄火


BB戦士 No.325 徐晃 鉄火錬武

No comments: